Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów ogłasza nabór na stanowisko podleśniczego.

 

 1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Świeradów

ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów Zdrój

Telefon: 75 78 16 333, 885 252 967

e-mail: swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl

 

II . Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze i jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

 

 1.  Warunki zatrudnienia

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z umową na czas określony – 1 roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 

 1. Wymagania:
 1. wykształcenie średnie leśne lub wyższe leśne
 2. obywatelstwo polskie
 3. staż pracy minimum 1 rok pracy w leśnictwie
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku pacy
 6. znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania MS Office,
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B

 

 1. Od kandydatów oczekujemy:
 1. znajomości przepisów prawa leśnego, instrukcji i norm z zakresu pracy na stanowisku podleśniczego
 2. dysponowania samochodem prywatnym, który może być wykorzystany do celów służbowych,
 3. umiejętności obsługi SILP i rejestratora, Leśnej Mapy Numerycznej mLas Inżynier lub innych aplikacji dostępnych w mBDL,
 4. preferowane ukończenie stażu w Lasach Państwowych i zdany egzamin do Służby Leśnej,
 5. bardzo dobrej organizacji pracy,
 6. sumienności i samodzielności,
 7. umiejętności pracy w zespole.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. ochrona granic leśnictwa, znaków granicznych i geodezyjnych, tablic ostrzegawczych i informacyjnych oraz ochrona lasu przed szkodnictwem,
 2. roboty zabezpieczające i funkcje patrolowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów i obiektów leśnych,
 3. prace z zakresu ochrony lasu,
 4. dokonywanie obmiarów robót i odbioru drewna,
 5. wykonywanie czynności związanych z wydawaniem drewna i innych produktów z lasu oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
 6. wykonywanie kontroli stanu zagrożenia lasu ze strony czynników biotycznych, abiotycznych, rejestrowanie wyników kontroli,
 7. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem prac gospodarczo-leśnych,
 8. kontrolowanie prac wykonywanych systemem zleconym w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji technologicznych i technicznych, bezpieczeństwa pracy oraz jakości robót,
 9. przejęcie pod nieobecność leśniczego funkcji koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich podmiotów /osób jednocześnie i w tym samym miejscu wykonujących prace ,
 10. kontrola stanu zagrożenia pożarowego leśnictwa w zakresie powierzonym przez leśniczego,
 11. prowadzenie działań w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4.  kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 5. kserokopie dyplomu (świadectw szkolnych) potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że kandydat nie był karany sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek,
 7.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru na wolne stanowisko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku jego wyboru zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy uniemożliwiającym mu zatrudnienie w Nadleśnictwie w wymiarze pełnego etatu.

 

 1. Forma składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej na adres swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl lub w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego” w terminie do 2 marca 2021 r. do godz. 1500 .

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełniają wymagania oczekiwane na stanowisku. O wynikach naboru zostanie powiadomiony tylko kandydat, którego oferta została przyjęta. Pozostałym kandydatom zostaną udzielone informacje tylko na ich wyraźne życzenie.

Nadleśniczy może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

Po zakończonej rekrutacji oferty odrzucone będzie można odebrać osobiście. Oferty odrzucone i nieodebrane po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Osoba do kontaktu: Justyna Goroch, tel. 885 252 967; justyna.goroch@wroclaw.lasy.gov.pl