Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

Siedziba Nadleśnictwa składa się z 3 budynków.

Budynek Abiurowiec główny, posiada 2 kondygnacje użytkowe, w którym znajdują się biura:

Na parterze: sekretariat, gabinet Nadleśniczego, gabinet Zastępcy Nadleśniczego, Dział Gospodarki Leśnej, Marketing – sprzedaż drewna

Na 1 piętrze: Kadry, Księgowość, Gabinet Głównego Księgowego, Gabinety Inżyniera Nadzoru.

Osobne wejście z boku budynku – po schodach na poziom parteru do Posterunku Straży Leśnej

Budynek B -  budynek obok biurowca, posiada 2 kondygnacje użytkowe, w którym znajdują się biura:

Na parterze: Dział Administracji

Na 1 piętrze: Dział Gospodarki Leśnej – Stan Posiadania

Budynek C -  Chata Drwala, budynek powyżej biurowca, posiada 2 kondygnacje użytkowe, w którym znajdują się:

Na parterze: Sala edukacyjno – konferencyjna

Na 1 piętrze: Dział Leśnego Kompleksu Promocyjnego oraz Informatyk

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie obiektu to godziny 06:30 – 15:30.

Wejście do budynku głównego znajduje się od strony parkingu oraz od ul. Piłsudskiego. Wejście po schodach 8 stopni. Budynek główny nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście główne prowadzi do holu oraz sekretariatu.

Wejście do budynku B znajduje się od strony parkingu, budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych na poziomie 0 – parter.

Wejście do budynku C znajduje się od ul. Piłsudskiego, budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych na poziomie 0 – parter.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu na terenie siedziby Nadleśnictwa, wjazd na parking od ul.  Listopada. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się, możliwe jest tylko w budynkach B (administracja) i C (Chata Drwala) na poziomie 0. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach oraz w budynku głównym.

Drzwi i przejścia w budynku B i C posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

W budynkach B i C wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku B i C są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynkach można poruszać się z psem asystującym.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się językiem polskim, niemieckim i angielskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 75 78 16 333 lub e-mailowo na adres swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl

Aplikacje mobilne

Nadleśnictwo Świeradów udostępnia następujące aplikacje mobilne:

  • Przygoda w górach