Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu


Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów Zdrój, podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych – lokalu mieszkalnego (pustostanu)-typu„kawalerka”- pow.użytk. 24,90 m²), zatwierdzonego do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i ogłoszonego w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 12/2021.                            

 

LP.

Nadleśnictwo

Obręb leśny

Oddział      i pododdział

Nazwa obrębu ewidencyjnego

Gmina, adres

nieruchomości

Numer ewidencyjny działki

         Nr KW

Pow. działki (m²)

Rodzaj zabudowy i sposób

zagospodarowani.

1.

Świeradów

Lubań

54c

Lubań

Lubań

Ul.Armii Krajowej 29/10

59-800 Lubań

77

JG1L/00031/397/5

1161

(udział 312/10000)

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Pustostan

                          
            Wartość rynkowa nieruchomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, wynosi: 121000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych) w tym ułamkowa wartość działki: 3300,00,00 zł.

Podstawa prawna:

1. Art.40a ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2022r.poz.672),
zwana dalej „ustawą”. 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 roku w sprawie szczegółowych
zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, oraz kryteriów
kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzenia przetargu
ograniczonego (Dz.U. z 2013 r., poz.1206), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

Zamiar nabycia  wolnego lokalu mieszkalnego (pustostan) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust.9 ustawy, mogą zgłaszać w formie pisemnego wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w BIP Nadleśnictwa Świeradów, oraz w prasie, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu terminu uważa się dzień ukazania się późniejszego ogłoszenia – prasa  09.08.2022 r.

 

Do wniosku należy załączyć:

  1. Oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu lokalu i niekorzystaniu z żadnej formy zakupu nieruchomości mieszkalnej z zasobów Lasów Państwowych na preferencyjnych zasadach określonych w art. 40a ustawy.
  2. Dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy.
  3. Propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilości rat, w jakich zostanie spłacona należność.

Dokumenty opisane w punkcie 2 mogą być składane w formie oryginałów lub kopii. Kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „stwierdzam za zgodność z oryginałem” z datą i podpisem.
                
      Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Świeradów z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. 11 Listopada 1., 59-850 Świeradów Zdrój lub przesłać pocztą tradycyjną w zaklejonych kopertach z opisem „Zakup wolnego lokalu mieszkalnego (pustostan)  w miejscowości 59-800 Lubań, ul. Armii Krajowej 29/10”. Na kopercie należy obowiązkowo podać swoje dane adresowe. Za datę złożenia wniosku uważa się dzień wpływu na sekretariacie nadleśnictwa. We wniosku proszę  podać  nr  telefonu do kontaktu.

Jeżeli w terminie jednego miesiąca  od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia wpłynie jeden wniosek, to sprzedaż zostanie dokonana zgodnie z przepisem § 5 rozporządzenia. W przypadku większej ilości wniosków, zostanie przeprowadzony przetarg ograniczony zgodnie z Rozdziałem 4 rozporządzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Starszego Specjalisty Bogusława Hadama w Nadleśnictwie Świeradów od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00 pod numerem telefonu:  +48  75 781 6333 wew.672   (kom. 695861101)