Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka na ternie Nadleśnictwa Świeradów

Łowiectwo oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Gospodarka łowiecka zwierzyny, jako ekologia stosowana, opiera się na znajomości praw w odniesieniu do zjawisk ekologicznych zachodzących w przyrodzie. Zmiany środowiskowe, takie jak wzrost lesistości kraju czy intensyfikacja rolnictwa, prowadzą do zwiększania liczebności gatunków o dużej plastyczności środowiskowej, podczas gdy gatunki mniej elastyczne środowiskowo doświadczają spadku liczebności.

Zmiany środowiskowe oraz ograniczona zdolność adaptacyjna cietrzewia (Tetrao tetrix) do zmieniających się warunków doprowadziły do spadku jego liczebności na terenie Gór Izerskich. Głównymi działaniami podjętymi przez Nadleśnictwo Świeradów w celu wsparcia wzrostu populacji cietrzewia są m.in. ochrona i przywracanie naturalnych siedlisk tego gatunku, monitorowanie populacji oraz działania edukacyjne skierowane do lokalnych społeczności. Wzrost liczby drapieżników jest jednym z czynników zwiększających śmiertelność cietrzewi, dlatego jako część czynnej ochrony, w obszarach występowania cietrzewia prowadzona jest kontrolowana redukcja drapieżników w ramach gospodarki łowieckiej, mająca na celu zwiększenie szans przetrwania młodych i dorosłych osobników tego gatunku.

Na przestrzeni ostatnich dekad obserwuje się wzrost liczebności dziko żyjących populacji zwierząt w Polsce, co wiąże się z różnorodnymi konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi. Zwierzyna gruba, w tym jeleń szlachetny, sarna, dzik, odgrywa znaczącą rolę w ekosystemach leśnych i rolnych, będąc jednocześnie wektorem chorób, przyczyną wypadków samochodowych oraz sprawcą szkód w lasach i na polach uprawnych. Podstawowym czynnikiem wpływającym na rozmiar szkód w lasach jest nadmierne zagęszczenie jeleniowatych, co zmusza do różnorodnych działań zarządczych mających na celu ograniczenie tych szkód oraz poprawę warunków bytowania zwierzyny. Organizowane polowania pozwalają na ograniczenie tych szkód do poziomu akceptowalnego gospodarczo, nie zagrażając przy tym stabilności populacji tych zwierząt.

Obecność dużych drapieżników, takich jak wilki, może mieć pozytywny wpływ na ekosystem przez naturalną regulację populacji zwierzyny grubej, co zmniejsza potrzebę interwencji człowieka.

Nadleśnictwo Świeradów prowadzi nadzór nad gospodarka łowiecką w obwodach łowieckich leżących w obrębie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa. Mapa obrazuje zasięg oraz dane korespondencyjne Kół Łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie leżące w granicach Nadleśnictwa.