Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Ramsar

Torfowiska Doliny Izery na liście obszarów Ramsar

Największy w Polsce kompleks torfowisk górskich -Torfowiska Doliny Izery o powierzchni 530 ha, które nie mają odpowiednika w innych częściach kraju znalazły się  na liście obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu chronionych Konwecją Ramsarską. Torfowiska Doliny Izery, zapisane pod nr 2319 na liście Ramsar, są  największym w Polsce kompleksem torfowisk górskich, który nie ma odpowiednika w innych częściach Polski. Obejmuje torfowiska wysokie i przejściowe położone w środkowej części Gór Izerskich, wzdłuż polsko-czeskiej granicy. Są one porośnięte kosodrzewiną, zbiorowiskami nieleśnymi oraz borem świerkowym. Powierzchnia torfowisk wysokich ma urozmaiconą morfologię modelowaną przez erozję mrozową i wietrzną. Występują tu podłużne, wilgotne rynny i suche grzędy, podobne do tych, jakie spotykamy na torfowiskach w północnej Skandynawii. Roślinność tych torfowisk ma unikalny w naszej strefie klimatycznej charakter subarktycznej tundry. Bagna po polskiej stronie granicy przylegają do rozległego kompleksu torfowisk po stronie czeskiej również chronionych jako obszar Ramsar.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana potocznie Konwencją Ramsarską, jest najstarszą światową konwencją poświęconą ochronie środowiska przyrodniczego. Zgodnie z jej zapisami obszarami wodno-błotnymi są tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów. Te najcenniejsze są wyróżniane poprzez ich wpisanie na listę obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu, tzw. obszarów Ramsar. Obecnie stronami Konwencji Ramsarskiej jest 169 państw, które wyznaczyły razem 2 293 obszary Ramsar o łącznej powierzchni ponad 225 mln ha.

Na liście obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu, poza Torfowiskami Doliny Izery zostały opublikowane dwa nowe obszary położone w Polsce: Stawy Przemkowskie i Ujście Wisły, wyznaczone zgodnie z postanowieniami Konwencji Ramsarskiej. Do tej pory Polska zgłosiła 16 obszarów Ramsar. Oprócz trzech nowo ustanowionych, jest to sześć parków narodowych (Biebrzański, Narwiański, Poleski, Słowiński, „Ujście Warty”, Wigierski), pięć jezior (Druzno, Karaś, Łuknajno, Siedmiu Wysp, Świdwie), torfowiska położone w Karkonoszach, a także kompleks stawów rybnych w okolicach Milicza.

Źródło:

https://www.gdos.gov.pl/nowe-obszary-ramsar-w-polsce

Trybuna Leśnika nr 2/2018