Lista aktualności Lista aktualności

Zakup gruntów leśnych lub przeznaczonych do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub przeznaczonych do zalesienia

W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Oferta powinna zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail;
 • opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • propozycję ceny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 75 781 63 33 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.

Zasady nabywania gruntów leśnych lub przeznaczonych do zalesienia

Przez lasy lub grunty do zalesienia, o których mowa w Ogłoszeniu, rozumie się:

 • grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytek Ls (las) porośnięte drzewostanem lub przejściowo go pozbawione;
 • tereny przeznaczone do zalesienia na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, grunty - objęte prawomocną decyzją administracyjną o warunkach zabudowy, której przedmiotem jest zmiana sposobu zagospodarowania poprzez zalesienie.

W przypadku chęci zbycia działki, która w części stanowi las, pozostała część winna posiadać stosowne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalone warunki zabudowy na zmianę sposobu zagospodarowania poprzez zalesienie.

Oferty rozpatrywane będą jeżeli grunty planowane do sprzedaży spełnią łącznie następujące warunki:

 • posiadać będą wyodrębnienie geodezyjne tj. odrębny numer działki ewidencyjnej będącej lasem lub gruntem przeznaczonym do zalesienia lub lasem (na części) i gruntem przeznaczonym do zalesienia (na pozostałej części działki);
 • posiadają urządzoną księgę wieczystą, wolną od obciążeń dotyczących sprzedawanej działki;
 • mają bezsporne, uregulowane granice geodezyjne;
 • w przypadku gruntów zalesionych w ramach pomocy PROW, zakończony został program pomocowy oraz okres trwałości programu wraz z okresem obowiązkowego utrzymania zalesienia.

W pierwszej kolejności nabywane będą grunty:

 • sąsiadujące z nieruchomościami w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Świeradów;
 • wolne od naniesień tj.:  budynków, budowli, ogrodzeń, szamb itp.;

W celu określenia, w którym Nadleśnictwie znajduje się działka proponowana do sprzedaży oraz jak jest ona położona względem gruntów w zarządzie Lasów Państwowych posłużyć się można mapą dostępną na stronie:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Ostateczną decyzję o nabyciu lasu lub gruntu do zalesienia podejmuje Nadleśniczy zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 35 ustawy o lasach, rozpatrując każdorazowo potrzeby racjonalnej i zrównoważonej gospodarki leśnej w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów może nabyć oferowany las lub grunt przeznaczony do zalesienia za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.