Wydawca treści Wydawca treści

Mała Retencja Górska 2007-2013

Projekt pod nazwą "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie", realizowany jest w priorytetu III "Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" i prowadzony w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy (strona programu http://pois.gov.pl) o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-00-003/10-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.