Wydawca treści Wydawca treści

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych

Nadleśnictwo Świeradów uczestniczy w projekcie pt.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Nazwa Projektu:

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

Beneficjent:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP) przy wsparciu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako jednostki realizującej projekt (JRP). W realizację działań zaangażowanych jest ponad 90 nadleśnictw z terenu całej Polski w tym Nadleśnictwo Świeradów. Budżet projektu to ponad 32 mln zł, przy wsparciu Unii Europejskiej na poziomie ok. 19 mln zł. Wartość prac w Nadleśnictwie Świeradów w ramach w/w projektu to 26 500zł.

Cel projektu:

poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000 leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. W Nadleśnictwie Świeradów będzie to obszar Natura 2000- PLH020013 Sztolnie w Leśnej. Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000. Jednocześnie podejmowane działania wpisują się w realizację "Priorytetowych ram działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020" (PAF).

Zadania w projekcie na obszarze Nadleśnictwa Świeradów  obejmują:

  • zwalczanie gatunków obcych,
  • dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska,
  • zabezpieczenie wlotów do sztolni
  • pielęgnacje i ekspertyzy drzew zagrażających

Dzięki realizacji projektu na obszarze ok. 13,5 tys. ha ponad 30 siedlisk przyrodniczych zachowa swój naturalny charakter, w tym 1,67 ha w Nadleśnictwie Świeradów.