Zamówienia publiczne poza PZP Zamówienia publiczne poza PZP

,, Usługi w zakresie sprzątania siedziby Nadleśnictwa Świeradów” - zn. spr. SA.270.49.2022

Nazwa zadania: ,, Usługi w zakresie sprzątania siedziby Nadleśnictwa Świeradów”

Termin ogłoszenia: 21.12.2022r.

Termin składania ofert: 30.12.2022r. godz. 10:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.47.2022

Nazwa zadania: ,,Usługi w zakresie obsługi prawnej dla Nadleśnictwa Świeradów".

Termin ogłoszenia: 13.12.2022r.

Termin składania ofert: 21.12.2022r. godz. 10:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.33.2022

Nazwa zadania: ,,Zakup tłucznia na remonty dróg leśnych"

Termin ogłoszenia: 26.08.2022r.

Termin składania ofert: 12.09.2022r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej                  

Na podstawie pkt 3 j)  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 tysięcy zł netto wprowadzonym  Zarządzeniem nr 41/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów z dnia 31.12.2020 roku, ogłaszam wybór oferty  najkorzystniejszej w postępowaniu SA.270.33.2022 (  „ZAKUP TŁUCZNIA NA REMONTY DRÓG LEŚNYCH”.)

Zgodnie z terminem wpłynęła  1 oferta:

1. KP  BAZALT  Sp. Z o.o. 59-820 Leśna, ul. Baworowo 35.

Zgodnie z procedurą postępowania wybrano ofertę  nr 1. KP  BAZALT  Sp. Z o.o. 59-820 Leśna, ul. Baworowo 35.

 

 


Remont leśnej drogi tłuczniowej

 

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych (W związku z przedstawionym zapisem na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przedmiotowym zamówieniu nie są stosowane procedury zamówień związanych z  ustawą Prawa Zamówień Publicznych)

Zamawiający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów,

ul. 11  Listopada 1
59 – 850  Świeradów-Zdrój

tel. +48 75 78 16 333, +48 75 78 16 633 fax wew. *8
e-mail: swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl
dni i godz. urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. od 7:00 do 15:00

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie:


,, REMONT LEŚNEJ DROGI TŁUCZNIOWEJ’'


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont tłuczniowej drogi leśnej (220/1105) położonej w leśnictwie Niedźwiedzia Góra oddział 65, 67, 80, 81. Droga została uszkodzona w wyniku nawalnych deszczy.Naprawa drogi będzie wykonywana na 3 metrowej szerokości i łącznej długości uszkodzeń 989 mb.


Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.11.2022 roku


Kryteria oceny i wyboru ofert: Wartość ceny ofertowej.

 

Warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

O udzielenie ww. zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Sposób przygotowania oferty:

    Wykonawca może złożyć tylko jedną  wypełnioną ofertę (wg. zał.) z wypełnionym kosztorysem ofertowym.Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, na opakowaniu „koperta” należy podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: Oferta :„Remont leśnej drogi tłuczniowej”  i  dane adresowe składającego ofertę.


Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu nadleśnictwa albo przesłać pocztą tradycyjną w formie pisemnej lub kurierem na adres:

Nadleśnictwo Świeradów
ul. 11 Listopada 1  
59-850 Świeradów-Zdrój

z dopiskiem: na kopercie – Oferta   - ,, REMONT LEŚNEJ DROGI TŁUCZNIOWEJ’' zn. spr. SA.270.34.2022      


w terminie do dnia  16.09.2022r. do godz. 10:00


Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany terminu składania ofert
 • wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości
 • uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić
 • poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy
 • odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie
 • odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami ofertowymi
 • odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;


Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty zamieści informację o dokonanym wyborze na swojej stronie internetowej:    https://swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl/zamowienia-wylaczone-z-pzp


Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracowników Nadleśnictwa Świeradów w osobach:

w zakresie formalno – prawnym dotyczącym postępowania:

Bogusław Hadam, e-mail: boguslaw.hadam@wroclaw.lasy.gov.pl; tel. +48 75 78 16 333 wew. *672, kom. +48 695 861 101

w zakresie merytorycznym:

Dariusz Wieliczkiewicz, e-mail: d.wieliczkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl

 

 

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.28.2022

Nazwa zadania: ,, REMONT ŁAZIENKI I TARASU W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA RADOSTAW’'

Data ogłosznia: 23.06.2022r.

Termin składania ofert: 11.07.2022r, godz.10:00

 


Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

„Grupowe ubezpieczenie zdrowotne z kompleksowym leczeniem stomatologicznym wraz z medycyną pracy dla pracowników Nadleśnictwa Świeradów oraz członków rodzin pracowników”.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej               
              

Na podstawie pkt 3 j)  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 tysięcy zł netto wprowadzonym  Zarządzeniem nr 41/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów z dnia 31.12.2020 roku ogłaszam wybór oferty  najkorzystniejszej w postępowaniu SA.270.21.2022 (  „Grupowe ubezpieczenie zdrowotne z kompleksowym leczeniem stomatologicznym wraz z medycyną pracy dla pracowników Nadleśnictwa Świeradów oraz członków rodzin pracowników”.)


Zgodnie z terminem wpłynęły 2 oferty:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. ul. Śląska 17   81-319 Gdynia Regon: 221064894, NIP: 5862257567
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW), ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa Regon: 363035336, NIP: 5252636645

Zgodnie z procedurą postępowania wybrano ofertę  nr 1. Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. ul. Śląska 17   81-319 Gdynia Regon: 221064894, NIP: 5862257567

                      

 


ROZEZNANIE RYNKU - ZN. SPR. SA.270.18.2022’

Nazwa zadania:,,Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania:

 1. ,,Remont zbiorników retencyjnych naterenie leśnictwa Olszyna nr inw.224/1698’’

 2. ,,Remont zbiorników retencyjnych na  terenie leśnictwa Olszyna nr inw.224/1700’’

 3. ,,Remont zbiorników retencyjnych na  terenie leśnictwa Przylesie nr inw.224/1703"

Data ogłoszenia: 27.04.2022r.

Termin składania ofert: 06.05.2022r. godz. 15:00


Zaproszenie do składania ofert - Zn. Spr. SA.270.14.2022

Nazwa zadania: ,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefoni komórkowej, mobilnego dostępu do Internetu oraz transmisji danych wraz z dostawą urządzeń mobilnych umożliwiających korzystanie z owyższych usług”

Data ogłoszenia: 25.03.2022r.

 

UWAGA: W związku z wykryciem przez Zamawiającego błędów w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zmianie uległ Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Formularz ofertowy SA.270.14.2002. W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie ulega również termin składania ofert i zostaje on przedłużony o 7 dni, tj. do 13.04.2022 r.

Data aktualizacji: 04.04.2022r.

 

Termin składania ofert: 13.04.2022r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Na podstawie pkt 3 j) regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 tysięcy zł netto wprowadzonym Zarządzeniem nr 41/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów z dnia 31.12.2020 roku ogłaszam wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu SA.270.14.2022 („Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej”).


Wpłynęły trzy oferty:

 1. Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
 2. Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
 3. T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, Warszawa

Zgodnie z procedurą postępowania wybrano ofertę nr 2 Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.9.2022

Nazwa zadania: ,,Usługa monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych  Nadleśnictwa Świeradów”

Data ogłoszenia: 07.03.2022r.

Termin składania ofert: 15.03.2022r. do godz. 15:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 17.03.2022r. do godz.15:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.3.2022

 

Nazwa zadania: „Grupowe ubezpieczenie zdrowotne wraz z medycyną pracy dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Nadleśnictwa Świeradów”

Data ogłoszenia: 03.02.2022r.

Termin składania ofert: 11.02.2022r. do godz. 15:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.26.2021

Nazwa zadania: „Usługa sprzątania Nadleśnictwa Świeradów”

Data ogłoszenia: 01.12.2021r.

Termin składania ofert: 09.12.2021r. do godz. 15:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.25.2021

Nazwa zadania: „Dostawa kuponów żywieniowych dla Nadleśnictwa Świeradów"

Data ogłoszenia: 27.10.2021r.

Termin składania ofert: 05.11.2021r. do godz. 15:00


Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż składników majątku Nadleśnictwa Świeradów

Nazwa zadania: Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony   

na sprzedaż składników majątku Nadleśnictwa Świeradów 

(zn. spr. SA.234.3.2021)    

Data ogłoszenia: 05.11.2021r.

Termin składania ofert: 22.11.2021r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.11.2021r. do godz. 09:30

 

 

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.24.2021

 

Nazwa zadania: „Dostawa kuponów żywieniowych dla Nadleśnictwa Świeradów"

Data ogłoszenia: 13.10.2021r.

Termin składania ofert: 21.10.2021r. do godz. 15:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.22.2021

Sukcesywna dostawa kamienia drogowego do inwestycji i remontów dróg leśnych w roku 2021